Showing posts with label Marsada Band. Show all posts
Showing posts with label Marsada Band. Show all posts

Monday, 4 May 2015

Marsada Band - Namartingki Do

Judul : Namartingki Do
Penyanyi : Marsada Band
Cipt : Marlundu Situmorang

Unang sai marsak ho da hasian
Molo so dapot dope na pinarsitta mi
Unang sai muruk ho da hasian
Molo so saut dope na pinangido mi

Ikkon sabar doho da hasian
Paimahon tikkina i
Ingkon sabar doho hasudungan ku
Pangalean ni Tuhan i


##
Namartikki do anggo di tano on
Sai juppang do i molo dung dapot ari na
Songon suan-suanan na di ladang i
Marparbue do i molo dung juppang tikkina

Ingot ma i ito da hasian
Sotung gabe mandelo
Ingot ma i hasudungan hu
Sotung holan na marsak ho

Reff...
Ikkon benget do ho da hasian
Mangalului ngolu i
Pa pos roham holan tu Tuhan i
Mandalani ngolu i

Lehonon na do sude na i
Akka pinarsitta mi
Asal gomos ho martangiang
Mangido tu Tuhanta i


Mulak tu ##

Marsada Band - Horas Samosir Najogi

Judul : Horas Samosir Najogi
Penyanyi : Marsada Band
Cipt : Marlundu Situmorang

Tung soadong do martudosan ho
Disandok sude partibi on
Ima luat samosir najogi
Huta ni oppung i si raja batak i

##
Siani do haroroan ni
Bangso batak bangso hi
Bangso batak naung tarbarita i
Puhut muse mula ulaon i
Pasikkolahon akka gelleng na
Anggiat boi pamajuhon luat i

###
Tao toba manghaliangi ho
Tao nauli na tung massai tio
Tung lambok paridion aek mi
Dung mulak au sian hauma i

Molo tinatap sian dolok i
Tikki pangullus ni alogo i
Tabo jala lambok panghilalaan hi
Bissar muse mata ni ari i
Disogot ni ari i
Na panapuhon akka hauma i

Horas samosir najogi
Bereng hamu ma adat na disi
Horas tao toba nauli
Ida hamu ma haulion nai
Pasonang roha ro ma tu si
Tuhan pasada roha nami on
Lao paturehon samosir i
Asa anggiat lam tu denggan na luat i

Mulak tu ###


Marsada Band - Targila gila

Judul : Targila gila
Penyanyi : Marsada Band
Cipt : Tagor Tampubolon

Modom pe so nok mata hu
Mangan pe so ro ijur hu
Molo huingot pangembal mu
Molo huingot panggoit mu
Sude targila alani haulionmu
Sude sai mandedei alani haulion mi ito

##
Da juma ni sampulu pitu
Tu juma ni sampulualu
Ai nungga dapot nipik hu
Ikkon ho sitandangan hu
Sai busisaon au ai molo ro da partandang mu
Sai hupatabo sitan hu asa tu au rohami ito

Reff...
Sada do sian saribu ito
Tarsongon haulion mi
Sada do sian saribu ito
Tarsongon haburjuon mi
Marsitaon hail na sidoli
Lao manandangi ho ito
Hail hu do ummangur
Umbahen na olo ho tu au ito


Mulak tu ## & Reff...

Marsada Band - Tarhirim

Judul : Tarhirim
Penyanyi : Marsada Band
Cipt : Tagor Tampubolon

Tarhirim au di janji nani unduk mi
Tarhirim au di padan nani unduk mi
Tarsongon uap naso mar ippola
Holong mi tu au
Ito... ito...

##
Tarbereng au marsitiopan tangan ho
Tarbereng au rap hamu marsiadap ari
Dohot si doli sa sikkola hi
Dongan mi ale
Ito... ito...

Reff..
Dang na mangora i au
Marhallet ho tu dongan hi
Alai palua jo holong hi
Naung ni unduk mi
Tung lomo lomom ito
Mamillit na lao di ho
Na husolsoli sian ho
Unang pa bada bada ito
Hami na mardongan


(Mulak tu # & Reff..)


Marsada Band - Masihol

Judul : Masihol
Penyanyi : Marsada Band
Cipt : Marlundu Situmorang

Aut sura boi ma nian
tarsongon lali habang au
Dapothonon hu ho ito
manang tu dia ho lao
Aut sura na marhabong au
ale ito da hasian
Pittor hatop do au
mandapothon ho

Nungnga tung masihol au
naeng pajumpang dohot ho
Naeng idaonhu bohi mi
haolon hu ho gomos
Naeng ummaonhu hurum mi
modom au diabingan mi
Asa tung sombu sihol na diroha hon

Masihol au ito
Naeng pajumpang dohot ho
Malungun au ito
Naeng marnida bohi mi

Masihol au ito
Naeng mangumma hurum mi
Malungun au ito
Naeng modom di abingan mi

Friday, 5 December 2014

Marsada Band - Ingot Padantai

Judul : Ingot Padantai
Penyanyi : Marsada Band
Cipt : Marlundu Situmorang

Holan ho do ito na di pikiranki
Nungnga sai holan ho di roha ko
Dang adong na asing sian ho ito
Pa posroham di au ito
dang tadinghonon ku hasian

[##]
Molo adong pe naro
Parhepeng na godang i
Naeng mandok hatana tu ho
Unang di oloi ho ito
Tiop ma hubunganta i
Naung ta puduni saleleng on

Reff...
Ai holan ho do na di bagas rohaki ito
Nungnga tung marurat holong hi tu ho
Unang be mose ho di padanta i
Asa boi hita rap pasada holong
Sahat tu na lao mate da hasian
Ingot padantai dohot janjita i


Mulak tu [##]

Marsada Band - Anju Ma Au

Judul : Anju Ma Au
Penyanyi : Marsada Band
Cipt : Marlundu Situmorang

Sadarion masihol au tu ho
Sadarion lungunan au tu ho
Mansai dao ho sian au
Gabe lam ganda sihol hi

##
Saonari hurimangi ma muse
Sude akka pambahenanku na tu ho
Godang na salah hubahen
Gabe dao ho sian au

Reff...
Anju ma au
Sai anju di sude akka salahku
Anju ma au

Sai anju di sude pangalahonku
Na mambahen ho gabe sai marsak
Na mambahen ho gabe sai muruk
Na mambahen ho gabe dao sian au

Sai anju ma au

Mulak tu ##

Friday, 13 August 2010

Marsada - Molo Huingot

Judul : Molo Huingot
Penyanyi : Marsada Band
Cipt : Parihutan Manik

Molo Huingot molo huingot ma sude akka naung salpu i
molo sai hurimangi dirohakki
olo manetek ilu sian mata dang tarhatahon be
ai nungga salpu be tahe lungu

molo huingot molo huingot ma muse sidongan magodang i
donga saparmeaman naujui
nungga ro didia saonari dongan saparmeaman i
rap dakdan tikki dihuta i

saonari nungga dao au diparjalangan
huta hatubuan nungga leleng dung hutinggalhon
alai rohakki tung naso lupa do
diakka parsorion dohot dongan naujui
o ale alogo pasahat jolo tonakkon
tu sasude dongan magodang
nunggs didia saonari

ai tung soboi be marpungu
songon tikki naung salpu
Tuhantai ma na manggonggom
hitaon sude


Marsada - Sada Do

Judul : Sada Do
Penyanyi : Marsada
Cipt : Bachtiar Panjaitan

Sada do mataniari binsar
boi do manondangi sasude
Ai bulan i pe do ito
na boi do manondangi sasada ho

Holan ho ai holan ho hasian
sai tu ho sai tu ho do rohakki
Sasada ho do hasian
Na boi pasonang roha saleleng na

torop pe bintang na dilangit hasian
sigara ni api sada do
torop siboru na uli hasian
Tinodo ni roha sai tuho
Anggiat ma nian holong ni rohami
holong ni roha saleleng na


Marsada - Boasa ma

Judul : Boasa Ma
Penyanyi : Marsada Band
Cipt : Abidin Simamora

Unang ma
Holan disurat didok ho
holong roham tu a..a..au.....

Unang ma
holan dinipi ki ho ro
lao mandapotton a..a..au.....

Reff...
Boasa ma
tardindang dindang rohakki
la..la..la tu ho..oo..ooo
boasa ma
arian borgin la..la..
huingot-ingot ho..oo

du..u..u...u
a...a..a....a

mulak muse tuginjang

Boasa ma

Space Berbagi